Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Download de Rein Design Online Algemene Voorwaarden in .pdf

VERSIE: 04-04-2024

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen

Rein Design Online,

gevestigd aan de Jan Ter Gouwweg 58, 1412 HC Naarden, Kamer van Koophandel: 89697847


en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

In het kader van de diensten van Rein Design Online kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Privacy Verklaring beschikbaar op de website.

Rein Design Online biedt online diensten aan via internet en verkoopt daarmee kennis en software-as-a-service. Aan het gebruik van onze diensten en service zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Hier gaat u mee akkoord wanneer u onze diensten en producten afneemt.

Er kunnen uitzonderingen ontstaan in samenspraak met de Opdrachtgever. Deze zullen alleen bindend zijn als deze door beide partijen schriftelijk zijn aanvaard of online zijn ondertekend.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Rein Design Online alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

1.1 Definities

Rein Design Online (onderdeel van Lies Geven, vanaf nu genoemd Rein Design Online, gevestigd aan de Theresiastraat 61, 2593 AA ‘s-Gravenhage. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 76093301.

https://reindesignonline.nl

Opdrachtgever

Degene met wie Rein Design Online een Overeenkomst is aangegaan.

Partijen

Rein Design Online en Opdrachtgever samen

Product

Alle Rein Design Online producten, waaronder mede begrepen (digitale) afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, websites, huisstijlen en technische specificaties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

Diensten

Alle Rein Design Online Diensten, waaronder SEO werkzaamheden, adviezen, consulten, aanpassingen, updates, back-ups die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

Overeenkomst

Iedere Overeenkomst tussen Rein Design Online en de Opdrachtgever op grond waarvan Rein Design Online Diensten levert aan Opdrachtgever en waar deze Algemene Voorwaarden en eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel van uitmaken.

Service Level Agreement

De eventuele tussen Partijen gesloten nadere Overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de geleverde Diensten, welke gekoppeld wordt aan concrete en meetbare kernprestatie-indicatoren. Dit wordt vastgelegd in een contract waar beide partijen achterstaan, tweevoudig schriftelijk ondertekend, of met digitale handtekening.

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, Overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Rein Design Online. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

2.1       Schriftelijk

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever of andere nadere afspraken tussen Rein Design Online en Opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Rein Design Online alleen bindend indien en voor zover deze door Rein Design Online uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.2      Producten en diensten van derden

Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Diensten. Indien dat het geval is, gelden voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de (algemene) voorwaarden van de betreffende derde met terzijdestelling van de daarvan afwijkende voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden.

3.  Offerte, Factuur en aanvaarding

3.1        Rein Design Online stelt een offerte op waarin Rein Design Online aangeeft welke werkzaamheden behoren tot de Diensten en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn.

Na aangaan van een Overeenkomst, schriftelijk dan wel mondeling, zal een factuur opgemaakt worden door Rein Design Online, en indien nodig een contract. Deze dient binnen 14 dagen schriftelijk bevestigd te worden. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden.

3.2 In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen van websites, SEO/vindbaarheid, huisstijlen, lay-out, teksten, ontwerpen, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, logo’s en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

3.3 Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Rein Design Online kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Rein Design Online daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte of factuur door Opdrachtgever wordt ontvangen door Rein Design Online, schriftelijk dan wel mondeling overeengekomen. De offerte of factuur dient door Opdrachtgever te worden ondertekend en schriftelijk of per e-mail te worden geretourneerd.

3.5 Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Rein Design Online werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Rein Design Online verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

3.6 Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Rein Design Online zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.

3.7 De Opdrachtgever geeft hierop, mondeling dan wel schriftelijk, zijn akkoord voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt genomen. Indien de Opdrachtgever gaandeweg op een nieuw idee komt welke een ingrijpende wijziging van de eerder vastgestelde werkzaamheden inhouden, dan zal Rein Design Online deze wijzigingen tegen meerprijs ten uitvoer leggen. In dit specifieke geval kan Rein Design Online in overleg met de Opdrachtgever ertoe besluiten om van vooraf aan te beginnen en voor de eerder gemaakte kosten een factuur te sturen.

3.8      Opdrachtgever kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door binnen de bedenktermijn aan Rein Design Online een ondubbelzinnige verklaring toe te zenden waaruit dit blijkt. Dit geldt enkel voor producten en Diensten buiten onze online, digitale Diensten.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Overeenkomsten tot het leveren van online, digitale Diensten, na nakoming van de Overeenkomst, indien:

de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Opdrachtgever; en

Opdrachtgever heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Rein Design Online de Overeenkomst is nagekomen.

Let op: bij akkoord online van een offerte, Overeenkomst, contract, of anderszins online aankoop bij Rein Design Online ziet u af van uw herroepingsrecht en stemt u in met directe levering.

4.  Uitvoering van de Diensten

4.1 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, schriftelijk dan wel mondeling, zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Rein Design Online uitgevoerd worden conform de offerte of factuur, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

4.1 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rein Design Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van nalaat de facturen te voldoen.

5.  Drukwerk

5.1 In geval van te drukken werken dient de evaluatie plaats te vinden op basis van het digitaal aangeleverde ontwerp dan wel de eventuele zet-, druk-, of andere proef zoals aangeleverd door Rein Design Online. Afkeuren van de uiteindelijke gedrukte werken is alleen toegestaan indien het grove afwijkingen van de proeven betreft die bij een normaal drukproces niet voor mogen komen. Voor tekortkomingen die toe te schrijven zijn aan de drukker, of andere derde partij voor drukwerk, gelden diens algemene voorwaarden en aansprakelijkheid.

5.2 Afwijkingen als gevolg van kleurinstellingen van beeldschermen kunnen nimmer leiden tot afkeuring van het geleverde werk.

6.  Hosting en onderhoud

6.1       De hosting van uw website zal lopen via Rein Design Online. U sluit hiervoor een contract af voor minstens 1 jaar en krijgt u van ons technisch support, houden wij voor u back-ups bij van uw website en verzorgen wij updates van WordPress en verdere Rein Design Online premium plugins en thema. Wij gebruiken enkel premium software om veiligheid, privacy, snelheid en professionaliteit te waarborgen.

Rein Design Online is actief in het onderhouden van updates en back-ups. Als dit mogelijk veranderingen brengt in de beschikbaarheid van uw website, zullen we een tijdstip hiervoor communiceren. Calamiteiten kunnen altijd voorkomen, in dat geval proberen wij zo snel mogelijk de website weer functionerend te krijgen.

Voor de hosting service van Rein Design Online wordt er gebruik gemaakt van diensten van derden. Hiervoor gelden dan ook de algemene voorwaarden van deze partijen:

https://www.hostinger.nl/legal/universele-algemene-voorwaarden-overeenkomst

Tenzij anders vermeld krijgt u het eerste jaar 1 gratis domein naam. Na dit jaar kost dit €12,77 (tenzij dit bij de hostingpartij meer of minder wordt).

6.2      Rein Design Online is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, disfunctioneren, veranderingen in beleid of voorwaarden van derde partijen. Zie 2.2.

7.  Domeinnaam

7.1 Rein Design Online levert de domeinnamen in samenwerking met: Hostinger

Kosten hiervoor zijn afhankelijk van de dollar wisselkoers en prijzen van derden. Deze kosten zijn voor de klant en kunnen per jaar verschillen.

7.2 In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden van Rein Design Online gelden voor afzonderlijke producten, met name voor domeinen, aanvullende specifieke voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden gelden ook als het product slechts een onderdeel van het door de Opdrachtgever geboekte pakket is, dat tevens andere producten en diensten bevat. Zo verschillen de verhuiskosten van het verhuizen van uw huidige domeinnaam bij de server, en zijn de kosten hiervoor dus afhankelijk van derde partijen.

7.3 Domeinnamen in het bezit van de Klant blijven eigendom van de Klant, tenzij zij er voor kiezen dit te laten beheren door Rein Design Online.

7.4 Bij een hosting abonnement krijgt men het eerste jaar de domein naam gratis. Dit jaar is het domein nog eigendom van Rein Design Online, tenzij anders overeengekomen.

8.  Ontwikkelen van Werken.

8.1 Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.

8.2 Er volgt als eerst een kennismakingsronde met de Opdrachtgever, waaruit een offerte en factuur volgen. Dan zal er een gesprek plaatsvinden over het te leveren product (bijvoorbeeld een logo of website) waarin besproken wordt wat de wensen en mogelijkheden zijn. Er volgen vervolgens een afgesproken aantal revisie momenten waarbij de Opdrachtgever kan aangeven wat wel en niet gewenst is. Hierna volgt doorvoering en terugkoppeling van deze aanpassingen. Na de laatste revisieronde is het product of de dienst afgerond. Mochten er daarna onverhoopt nog wijzigingen plaats moeten vinden, zal hiervoor het besproken uurtarief gelden.

8.3 Rein Design Online. geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet- courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.

8.3      Rein Design Online is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

8.4 Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Rein Design Online levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Rein Design Online.

8.5 Opdrachtgever vrijwaart Rein Design Online van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.

Opdrachtgever vrijwaart Rein Design Online voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Rein Design Online

8.6 Rein Design Online zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Rein Design Online Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Rein Design Online Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Rein Design Online is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Rein Design Online gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het her ontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

8.7 Rein Design Online is niet verantwoordelijk voor de SEO score en snelheid van uw website, tenzij daarvoor een overeenkomst is aangegaan omtrent verbetering hiervan.

9.  Oplevering en aanvaarding.

9.1       Rein Design Online zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

9.2 Opdrachtgever dient vervolgens binnen 5 werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

9.3 Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

9.4 Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal nl. zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Rein Design Online doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren, tenzij anders overeengekomen.

9.5 Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Rein Design Online gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Rein Design Online.  zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.

9.6 Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Rein Design Online gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Rein Design Online kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

9.7 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Rein Design Online het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding.

10. Rechten van intellectueel eigendom

10.1 Rein Design Online is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij overeengekomen is met Opdrachtgever, of die ten goede komen aan de te leveren Diensten.

10.2 De door Rein Design Online ontwikkelde Werken blijven eigendom van Rein Design Online, tenzij anderszins overeengekomen en vastgelegd in een contract. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.

10.3 Alle Persoonsgegevens blijven eigendom van Opdrachtgever, afnemers van Opdrachtgever of eindgebruikers van de Dienst. Leverancier zal hierop geen eigendomsaanspraken doen en zal de Persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Dit geldt ook voor de afbeeldingen, video’s, teksten en andere door Opdrachtgever aangeleverde content.

10.4 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers en blijven bij hen berusten, ook nadat de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, is ontbonden of beëindigd door Opdrachtgever of Leverancier.

10.5 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

10.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

10.7 Indien Rein Design Online meer werk moet verrichten dan Rein Design Online had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Rein Design Online gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.8 Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Rein Design Online tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

11. Gebruiksregels

11.1        Handelingen in strijd met de wet

Het is verboden Rein Design Online websites te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

11.2        Ook is het verboden via Rein Design Online websites verboden producten aan te bieden die:

in strijd zijn met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen

Scroll naar boven