Algemene Voorwaarden

 

VERSIE: 01-07-2023 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en  Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen 

ReinDesign,  

Gevestigd aan de Jan ter Gouwweg 58, 1412 HC, Naarden, 

Kamer van Koophandel: 896 978 47  

En haar wederpartijen (“Opdrachtgever”). 

In het kader van de diensten van ReinDesign kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Privacy Verklaring beschikbaar op de website. 

ReinDesign biedt online diensten aan via internet en verkoopt daarmee kennis  en software-as-a-service. Aan het gebruik van onze diensten en service zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Hier gaat u mee akkoord wanneer u onze  diensten en producten afneemt. 

Er kunnen uitzonderingen ontstaan in samenspraak met de opdrachtgever. Deze zullen  alleen bindend zijn als deze door beide partijen schriftelijk zijn aanvaard of online zijn  ondertekend. 

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet  voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor ReinDesign alleen  bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. 

1. Definities 

ReinDesign (onderdeel van Reinoud Smelt, vanaf nu genoemd ReinDesign), gevestigd aan de Jan ter Gouwweg 58, 1412 HC, Naarden.  Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 896 978 47.

Opdrachtgever: Degene met wie ReinDesign een overeenkomst is aangegaan. 

Partijen: ReinDesign en Opdrachtgever samen 

Product: Alle ReinDesign producten, waaronder mede begrepen (digitale)  afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, websites, huisstijlen en technische  specificaties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.  

Diensten: Alle ReinDesign Diensten, waaronder SEO werkzaamheden, adviezen,  consulten, aanpassingen, updates, back-ups die het onderwerp zijn van een  Overeenkomst. 

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst tussen ReinDesign en de Opdrachtgever op grond waarvan ReinDesign Diensten levert aan Opdrachtgever en waar deze Algemene Voorwaarden en eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel van uitmaken. 

Service Level Agreement: De eventuele tussen, Partijen gesloten nadere Overeenkomst, waarin afspraken  worden gemaakt over de kwaliteit van de geleverde Diensten, welke gekoppeld wordt aan concrete en meetbare kernprestatie-indicatoren. Dit  wordt vastgelegd in een contract waar beide partijen achter staan, tweevoudig  schriftelijk ondertekend, of met digitale handtekening. 

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,  werkzaamheden, bestellingen, Overeenkomsten en leveringen van diensten of 

producten door of namens ReinDesign. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of derden uitdrukkelijk uit. 

2.1 Schriftelijk 

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever of andere  nadere afspraken tussen ReinDesign en Opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor  ReinDesign alleen bindend indien en voor zover deze door  ReinDesign uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

2.2 Producten en diensten van derden 

Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van  de Diensten. Indien dat het geval is, gelden voor (het gebruik van) die  producten en/of diensten aanvullend de (algemene) voorwaarden van  de betreffende derde met terzijdestelling van de daarvan afwijkende voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden. 

3. Offerte, Factuur en aanvaarding 

3.1 ReinDesign stelt een offerte op waarin ReinDesign aangeeft welke werkzaamheden behoren tot de Diensten en welk  bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. 

Na het aangaan van een Overeenkomst, schriftelijk dan wel mondeling, zal  een factuur opgemaakt worden door ReinDesign, en indien  nodig een contract. Deze dient binnen 14 dagen schriftelijk bevestigd te  worden. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen overgemaakt  te worden.  

3.2 In het algemeen omvatten de Diensten: het ontwerpen van websites,  SEO/vindbaarheid, huisstijlen, lay-out, teksten, ontwerpen, foto’s, films,  geluidsopnamen, afbeeldingen, logo’s en al hetgeen samenhangt met  de grafische ontwikkeling. Andere werkzaamheden worden alleen  verricht indien dit in de offerte vermeld is.

3.3 Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending,  tenzij anders aangegeven in de offerte. ReinDesign kan  nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien ReinDesign daartoe overgaat, is de  offerte alsnog aanvaard. 

3.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de  mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte of factuur door  Opdrachtgever wordt ontvangen door ReinDesign, schriftelijk  dan wel mondeling overeengekomen. De offerte of factuur dient door  Opdrachtgever te worden ondertekend en schriftelijk of per e-mail te  worden geretourneerd. 

3.5 Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de  offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat ReinDesign werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van  de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit  geldt ook wanneer Opdrachtgever ReinDesign verzoekt  bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te  wachten. 

3.6 Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van  beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden  anders is bepaald. ReinDesign zal verzocht meerwerk tegen  het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat  sprake is van meerwerk. 

3.7 De Opdrachtgever geeft hierop, mondeling dan wel schriftelijk, zijn  akkoord voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt genomen.  Indien de Opdrachtgever gaandeweg op een nieuw idee komt welke  een ingrijpende wijziging van de eerder vastgestelde werkzaamheden  inhouden, dan zal ReinDesign deze wijzigingen tegen  meerprijs ten uitvoer leggen. In dit specifieke geval kan ReinDesign in overleg met de Opdrachtgever ertoe besluiten om vooraf  aan te beginnen en voor de eerder gemaakte kosten een factuur te  sturen.  

3.8 Opdrachtgever kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door  binnen de bedenktermijn aan ReinDesign een  

ondubbelzinnige verklaring toe te zenden waaruit dit blijkt. Dit geldt enkel  voor producten en Diensten buiten onze online, digitale Diensten. 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Overeenkomsten tot het  leveren van online, digitale Diensten, na nakoming van de  

Overeenkomst, indien: 

1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande  instemming van Opdrachtgever; en 

2. Opdrachtgever heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van  ontbinding zodra ReinDesign de Overeenkomst is  nagekomen. 

Let op: bij akkoord online van een offerte, Overeenkomst, contract, of  anderszins online aankoop bij ReinDesign ziet u af van uw  herroepingsrecht en stemt u in met directe levering. 

4. Uitvoering van de Diensten 

4.1 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, schriftelijk dan wel  mondeling, zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door ReinDesign uitgevoerd worden conform de offerte of factuur, daarbij  rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. 

4.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat  redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van  de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ReinDesign aangeeft  dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs  behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van  nalaat de facturen te voldoen. 

5. Drukwerk 

5.1 In geval van te drukken werken dient de evaluatie plaats te vinden op  basis van het digitaal aangeleverde ontwerp dan wel de eventuele zet-,  druk-, of andere proef zoals aangeleverd door ReinDesign.  Afkeuren van de uiteindelijke gedrukte werken is alleen toegestaan  indien het grove afwijkingen van de proeven betreft die bij een normaal  drukproces niet voor mogen komen. Voor tekortkomingen die toe te  schrijven zijn aan de drukker, of andere derde partij voor drukwerk,  gelden diens algemene voorwaarden en aansprakelijkheid. 

5.2 Afwijkingen als gevolg van kleurinstellingen van beeldschermen kunnen  nimmer leiden tot afkeuring van het geleverde werk. 

6. Hosting en onderhoud 

6.1 De hosting van uw website zal lopen via ReinDesign. U sluit  hiervoor een contract af en krijgt u van ons technisch support, houden  wij voor u back-ups bij van uw website en verzorgen wij updates van  WordPress en verdere ReinDesign premium plugins. Wij  gebruiken enkel premium software om veiligheid, privacy, snelheid en  professionaliteit te waarborgen. 

ReinDesign is actief in het onderhouden van updates en  back-ups. Als dit mogelijk veranderingen brengt in de beschikbaarheid  van uw website, zullen we een tijdstip hiervoor communiceren.  Calamiteiten kunnen altijd voorkomen, in dat geval proberen wij zo snel  mogelijk de website weer functionerend te krijgen. 

Voor de hosting service van ReinDesign wordt er gebruik  gemaakt van diensten van derden. Hiervoor gelden dan ook de  algemene voorwaarden van deze partijen: 

Hostinger

6.2 ReinDesign is niet aansprakelijk voor tekortkomingen,  disfunctioneren, veranderingen in beleid of voorwaarden van derde  partijen. Zie 2.2. 

7. Domeinnaam 

7.1 ReinDesign levert de domeinnamen in samenwerking met: Hostinger 

7.2 In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden van ReinDesign gelden voor afzonderlijke producten, met name voor domeinen, 

aanvullende specifieke voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden  gelden ook als het product slechts een onderdeel van het door de  Opdrachtgever geboekte pakket is, dat tevens andere producten en diensten bevat. Zo verschillen de verhuiskosten van het verhuizen van  uw huidige domeinnaam bij de server, en zijn de kosten hiervoor dus  afhankelijk van derde partijen.  

8. Ontwikkelen van Werken 

8.1 Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van  Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software,  documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s,  films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of  huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde. 

8.2 Er volgt als eerst een kennismakingsronde met de Opdrachtgever,  waaruit een offerte en factuur volgen. Dan zal er een gesprek  plaatsvinden over het te leveren product (bijvoorbeeld een logo of  website) waarin besproken wordt wat de wensen en mogelijkheden zijn.  Er volgen vervolgens een afgesproken aantal revisie momenten waarbij  de Opdrachtgever kan aangeven wat wel en niet gewenst is. Hierna  volgt doorvoering en terugkoppeling van deze aanpassingen. Na de  laatste revisieronde is het product of de dienst afgerond. Mochten er  daarna onverhoopt nog wijzigingen plaats moeten vinden, zal hiervoor  het besproken uurtarief gelden.  

8.3 ReinDesign. geeft geen garanties ten aanzien van  functioneren bij gebruik van niet- courante of verouderde  

besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en  hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
8.3 ReinDesign is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de  juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking  gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij  constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen  werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de  betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. 

8.4 Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan  ReinDesign levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in  dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de  verstrekking aan en het bedoelde gebruik door ReinDesign . 

8.5 Opdrachtgever vrijwaart ReinDesign van claims van derden  ten aanzien van schending van deze rechten. 

Opdrachtgever vrijwaart ReinDesign voor aanspraken van  derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens  voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties  geleverd door ReinDesign 

8.6 ReinDesign zal bronbestanden van de Werken bewaren  zolang ReinDesign Diensten voor Opdrachtgever verricht, of  het aannemelijk is dat ReinDesign Diensten voor  Opdrachtgever zal verrichten. ReinDesign is gerechtigd na  deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken  geeft, is ReinDesign gerechtigd kosten in rekening te brengen  voor het her ontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden. 

9. Oplevering en aanvaarding 

9.1 ReinDesign zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of  gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie  voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. 

9.2 Opdrachtgever dient vervolgens binnen 5 werkdagen na oplevering het  opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het  opgeleverde geacht te zijn aanvaard. 

9.3 Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na  oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het  Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald.  Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet  baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.  

9.4 Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal  nl. zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te  nemen. Dit kan ReinDesign doen door het resultaat te  reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat.  Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 dagen om de revisie  of motivatie goed of af te keuren, tenzij anders overeengekomen. 

9.5 Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel  of gedeeltelijk blijft afkeuren, is ReinDesign gerechtigd 

meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. ReinDesign. zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten  verschuldigd zullen zijn. 

9.6 Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten,  worden beide partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. In dat  geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door ReinDesign gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het  afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter  niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan  ook. ReinDesign kan slechts opzeggen na bij een revisie of  motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en  Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt. 

9.7 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid  voor gebreken in het opgeleverde, tenzij ReinDesign het  gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding.  

10. Rechten van intellectueel eigendom 

10.1 ReinDesign is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te  brengen die zij overeengekomen met Opdrachtgever, of die ten goede  komen aan de te leveren Diensten.  

10.2 De door ReinDesign ontwikkelde Werken blijven eigendom  van ReinDesign, tenzij anderszins overeengekomen en  vastgelegd in een contract. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief  gebruiksrecht. 

10.3 Alle Persoonsgegevens blijven eigendom van Opdrachtgever, afnemers  van Opdrachtgever of eindgebruikers van de Dienst. Leverancier zal  hierop geen eigendomsaanspraken doen en zal de Persoonsgegevens  alleen gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de  Overeenkomst. Dit geldt ook voor de afbeeldingen, video’s, teksten en  andere door Opdrachtgever aangeleverde content.  

10.4 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de  Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen,  

programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen,  rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan,  berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers en blijven bij  hen berusten, ook nadat de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, is  ontbonden of beëindigd door Opdrachtgever of Leverancier.

10.5 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en  bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of  die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of  openbaar maken. 

10.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent  auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van  intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen,  inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en  geheimhouding van de materialen. 

10.7 Indien ReinDesign meer werk moet verrichten dan ReinDesign had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder  bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan  van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is ReinDesign gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan  Opdrachtgever in rekening te brengen. 

10.8 Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat ReinDesign tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar  bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich  niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog  niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder  recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd  meerwerk. 

11. Gebruiksregels 

11.1 Handelingen in strijd met de wet 

Het is verboden ReinDesign websites te gebruiken voor  handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke  wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden  via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. 

11.2 Ook is het verboden via ReinDesign websites verboden  producten aan te bieden die: 

• In strijd zijn met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie  te plaatsen; 

• Anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van  derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over  

computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te 

stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet  om zich daartegen te kunnen verdedigen; 

• De persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door  het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van  

persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van  derden met door dezen ongewenste communicatie; 

• Onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend  of haat zaaiend zijn; 

• Ongevraagde commerciële communicatie bevat, waaronder maar niet  uitsluitend bedoeld websites die onmiskenbaar gemaakt zijn ter  promotie van een andere website; 

• Kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat. 

11.3 Ingrijpen 

Wil het geval zijn dat bovenstaande regels worden overtreden, mag  ReinDesign zelf ingrijpen en de overtreding stopzetten. We zijn  gemachtigd de schade van de overtreding op u te verhalen, wij zijn  gevrijwaard van de aansprakelijkheid hiervan. 

11.4 Hinder en Schade 

Indien ReinDesign opmerkt dat er hinder of schade ontstaat voor  het functioneren van computersystemen of onze hosting, zijn wij bevoegd  het gevaar te voorkomen, te stoppen en te repareren. Dit kan zijn door het  overmatig versturen van e-mails of andere gegevens via onze server, het  lekken van persoonsgegevens, verspreiden van virussen, trojans of  vergelijkbare software. 

11.5 Aangifte 

ReinDesign is gerechtigd en verplicht aangifte te doen van  geconstateerde strafbare feiten. 

11.6 Excessief gebruik 

Tenzij anders overeengekomen is er geen expliciet maximum aan de  hoeveelheid inhoud, opslagruimte of dataverkeer. Indien de Opdrachtgever excessief veel gebruikt zal ReinDesign contact opnemen met de  Opdrachtgever om een passende oplossing te vinden. 

11.7 Externe hosting 

Het is niet toegestaan een extern gehost domein om te leiden naar een  ReinDesign website. Of andersom; om de door ons gehost en  ontworpen website te tonen op een externe website. 

11.8 Wijzigingen

Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze diensten. Soms zullen  voor dit doel aanpassingen worden doorgevoerd, wat mogelijk invloed  heeft op uw website. Als dit grotere gevolgen heeft, zullen we u daarvan  schriftelijk en tijdig op de hoogte stellen. 

12. Prijzen en betaling 

12.1 Betaling vooraf in euro’s 

Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met De factuur  dient vooraf voldaan te worden. Opdrachtgever dient het volledige  bedrag voor aanvang van de werkzaamheden te voldoen tenzij  anderszins overeengekomen.  

Indien Opdrachtgever een vastgesteld aantal uren afneemt dient het  volledige bedrag voor aanvang van de werkzaamheden vooraf voldaan  te zijn.  

12.2 ReinDesign zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde  bedragen per post of e-mail een factuur sturen aan Opdrachtgever. 12.3 De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de  factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de  factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na  de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor  ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen  de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande  factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

Indien niet, of maar gedeeltelijk betaald wordt binnen deze termijn,  zonder ons daarvan op de hoogte te stellen en nieuwe afspraken  overeen te komen, zijn wij genoodzaakt de website ontoegankelijk te  maken voor de Opdrachtgever. Tot aan de betaling voldaan is. 

12.4 Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist  is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan ReinDesign te  melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het  overige) wordt opgeschort totdat ReinDesign de melding  heeft Indien na onderzoek van ReinDesign blijkt dat de  betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het  betwiste alsnog te voldoen. 

12.5 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde  bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige 

vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke  

incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten,  deurwaarders en rechtszaken.  

12.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in  staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling  aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van  Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien  deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

12.7 Eens per kalenderjaar is ReinDesign gerechtigd de  gehanteerde tarieven van lopende contracten aan te passen op basis  van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een  stijging de 5% nooit mag overschrijden. ReinDesign zal  Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte  stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging  het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een  opzegtermijn van 1 (één) maand.  

12.8 Alle prijzen die door ReinDesign worden gefactureerd of  genoemd zijn exclusief belastingen (21%btw) en andere van  overheidswege opgelegde heffingen. 

12.9 Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de  Overeenkomst te voldoen aan ReinDesign Indien  Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat,  zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de  

betalingsverplichtingen gevolg te geven. 

12.10 Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties  en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren,  onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van  tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen  en administratie van ReinDesign volledig bewijs op. 
12.11 Incasso Procedure 

In geval van wanbetaling na een gesloten Overeenkomst, die zowel  mondeling als schriftelijk bindend is, is ReinDesign genoodzaakt een incasso bureau in te schakelen of verdere  gerechtelijke procedures in gang te zetten. ReinDesign heeft  het recht kosten gemaakt aan deze procedures te verhalen op de  Opdrachtgever. Deze kosten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het  volgende: 

a. incassokosten, bijkomende kosten voor bijvoorbeeld doorlopen van  hostingservice, gemaakte uren voor het opstellen en documenteren  voor de incasso/gerechtelijke procedure, verdere geleden schade;

b. Vergoeding incassobureau: afdragen 15% van de som aan het incasso  bureau. Deze 15% van de gehele som kan verhaald worden op de  Opdrachtgever. 

Hierover zal van tevoren duidelijk geïnformeerd worden om geschillen te  voorkomen. Wanneer na deze betalingsherinnering betaling uitblijft,  heeft ReinDesign het recht een derde partij in te schakelen bij  het afhandelen van de betaling, waarvan de kosten op de  

Opdrachtgever verhaald zullen worden. 

13. Geheimhouding 

13.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de  Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen  wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de  ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als  vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter  uitvoering van de Overeenkomst. 

13.2 ReinDesign mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het  uitvoeren van de Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten,  voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met  verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden. 

13.2 De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van  de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de  partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op  het vertrouwelijke karakter van de informatie. 

14. Aansprakelijkheid 

14.1 ReinDesign is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de  Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat  wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven  prestatie.

14.2 Iedere aansprakelijkheid van ReinDesign voor enige andere  vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is  aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van  indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of  winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens  overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde  

omstandigheden. 

14.3 Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de  vorige artikelen kan worden uitgekeerd is hetgeen gefactureerd voor de  twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin het schade  brengende feit zich voordeed, met een maximum van € 1000,- (exclusief  btw). Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de  schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ReinDesign 

14.4 De aansprakelijkheid van ReinDesign wegens toerekenbare  tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts  indien Opdrachtgever ReinDesign direct en deugdelijk  schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt  om de tekortkoming weg te nemen, en ReinDesign ook na die  termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft  schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke  omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ReinDesign in staat is adequaat te reageren. Door deze wijzigingen  kan Opdrachtgever geen bezwaar maken. 

14.5 Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van  Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke  omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden  als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn  en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan. 

14.6 Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de Overeenkomst en/of  het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip  van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen  worden beïnvloed. 

14.7 In geval van overmacht zijn wij niet verplicht te vergoeden voor ontstane  schade. Denk hierbij aan storingen buiten ons bereik, uitvallen van  internet, stroomstoringen, oponthoud in het vervoer of tekortkomingen  van een derde partij.

15. Beschikbaarheid 

15.1 Beschikbaarheid 

Het team van ReinDesign heeft de intentie om een  

behulpvaardige, kundige beschikbaarheid te waarborgen. We proberen zo  snel mogelijk te reageren op berichten, zeker voor technisch support.  ReinDesign is echter niet aansprakelijk als er onverhoopt reactie  uit blijft door bijvoorbeeld overmacht. 

Werktijden: 

Maandag t/m vrijdag 10:00 – 18:00 

Met uitzondering van feestdagen en aangegeven vakanties. 

16. Slotbepalingen 

16.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover  door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven,  zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze  Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse  rechter voor het arrondissement waarin ReinDesign gevestigd  is. 

16.2 Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit  niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst Partijen zullen in dat  geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee  zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke  Overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven. 

16.3 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en  communicatie per Smartphone, mits de identiteit van de afzender en de  integriteit van de inhoud voldoende Partijen zullen zich inspannen de  ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen. 

16.4 De door ReinDesign ontvangen of opgeslagen versie van  enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te  leveren door Opdrachtgever. 

16.5 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de  Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande  schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan  is ReinDesign steeds gerechtigd haar rechten en 

verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-,  dochter- of zustermaatschappij. 

16.6 Wijziging van de voorwaarden 

ReinDesign behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te  wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds  gesloten overeenkomsten. Indien de Opdrachtgever een wijziging in  deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de  nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden  tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien  deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Privacyverklaring ReinDesign

Versie 01-07-2023

Bij het maken van onze websites, grafisch ontwerp, SEO of e-Learning en het leggen van contact met bestaande of nieuwe klanten verwerken we zorgvuldig bepaalde persoonsgegevens. Het is voor u en ons belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens en we ze goed verwerken en beschermen. Dit doen wij dan ook volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacyverklaring zullen we benoemen welke noodzakelijke gegevens we verwerken en u uitleggen welke beveiligingsmaatregelen we hierbij treffen. Op deze manier weet u waarvoor u toestemming geeft en informeren we u over de mogelijkheid uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Het streven is altijd zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. 

Heeft u nog verdere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info.reindesign@gmail.com

Onze contactgegevens

ReinDesign is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf. 

info.reindesign@gmail.com

Bellen, sms, WhatsApp en Telegram 

Tijdens kantooruren ma t/m vr 10:00-18:00:

+31 6 1918 1354 

Geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder Reinoud Smelt

KvK: 896 978 47
Jan ter Gouwweg 58
1412 HC, Naarden

Bank: NL33 ABNA 0441 1913 71

BTW nummer: NL 004 755 144 B80

Persoonsgegevens die wij verwerken

ReinDesign verwerkt enkel gegevens die de klant zelf aan ons heeft verstrekt en die nodig zijn bij administratie en het uitvoeren van werkzaamheden voor dezelfde klant. Voorbeelden hiervan zijn:

   • Voor- en achternaam

   • Bedrijfsnaam en functietitel contactpersoon

   • Kamer van Koophandel gegevens en BTW nummer

   • Adres

   • Telefoonnummer

   • E-mailadres

   • IBAN

   • Informatie van uw bestaande website, (zakelijke) social media accounts of Google Mijn Bedrijf

   • Inloggegevens die nodig zijn voor het verhuizen van een website. Bijvoorbeeld van uw huidige hostingprovider, WordPress en e-mail account. 

   • De inloggegevens slaan wij versleuteld op via de Google Password Manager en LastPass. 

    • Order verwerken

   Voor en Achternaam

   Bedrijfsnaam en functietitel contactpersoon

   Kamer van Koophandel gegevens en BTW nummer

   Adres

   Telefoonnummer

   e-mailadres

   IBAN

     • Contact

    Wanneer u contact met ons opneemt door het contactformulier of het Technisch Support contactformulier in te vullen bewaren we de volgende gegevens:

    Voor en Achternaam

    e-mail adres    Nieuwsbrief en overige e-mails

    Wij willen u graag updates sturen over aanbiedingen, onze (betaalde) diensten en voornamelijk ons onderzoek naar een betere wereld en het maken van milieubewustere keuzes binnen ons bedrijf. Dit doen wij via e-mail en via onze blog. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze e-mails of ze juist aanvragen. Wij doen ons best om alle e-mails zo af te stemmen dat ze voor u persoonlijk relevant zijn. 

    Ook versturen wij e-mails waar u zich niet van kan afmelden. Deze zogenaamde ’transactional e-mails’ zijn noodzakelijk voor het gebruik van ons systeem. Bijv. een Wachtwoord vergeten? Of een e-mail over een door u verrichte betaling. Als u uw account verwijdert of de service bij ReinDesign opzegt zult u geen e-mails meer ontvangen, met uitzondering van e-mails die noodzakelijk zijn voor de afronding van de overeenkomst (zoals betaalherinneringen).

    Cookies die wij gebruiken

    We gebruiken enkel cookies die nodig zijn voor het functioneren van uw website. U kunt zelf de instellingen hiervoor aanpassen in de cookiemelding. Het gaat om technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren door bijvoorbeeld het gebruik van Google Analytics en de Site Kit.

    Onze website plaatst cookies wanneer u onze website bezoekt. Welke cookies dat zijn, waar deze cookies voor dienen, hoe lang deze worden bewaard en wat de providers van deze cookies zijn, staat beschreven in onze cookie verklaring.

    Affiliate links

    Ook werken we met affiliate links. Deze links maken gebruik van cookies om door te geven aan de leverancier welk contact voor een link gezorgd heeft. U gaat hiermee akkoord wanneer u op de links klikt. De gegevens die de externe leveranciers verzamelen vallen binnen de aansprakelijkheid van deze leveranciers en vallen dus buiten de verantwoordelijkheid van ReinDesign.

    Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

    ReinDesign verwerkt, waar noodzakelijk, persoonsgegevens van de klant om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Met als doel:

      • Contact met u op te nemen. 

      • Indien toestemming is gegeven; het uitnodigen voor informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven. 

      • Het verzenden van offertes en facturen.

      • Het leveren van onze producten en diensten, zij het digitaal

      • Het geven van informatie over wijzigingen binnen ons bedrijf en onze diensten

      • Het geven van informatie betreft wijzigingen van prijzen en voorwaarden

      • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat

     Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

     Binnen onze organisatie hebben we maatregelen getroffen uw persoonsgegevens te beveiligen en daarmee het misbruik ervan te voorkomen. Al onze medewerkers hebben hier kennis van genomen. Ook hebben we technische maatregelen getroffen; de systemen waarin uw gegevens terechtkomen zijn zo goed mogelijk beveiligd. Vertrouwelijkheid en integriteit staat bij ons hoog in het vaandel en we zullen ons uiterste best doen de beschikbaarheid en veerkracht van het verwerkingssysteem en onze diensten te waarborgen. Mocht er een incident plaatsvinden waarbij de beschikbaarheid van persoonsgegevens, en de toegang daartoe, niet werkend is, zullen wij dit zo snel mogelijk herstellen. Regelmatig testen wij of de genomen maatregelen nog steeds effectief zijn. 

     Tijdens onze werkzaamheden online maken wij gebruik van onze eigen beveiligde internet-hotspot. Wanneer we, in zeer bijzondere gevallen, genoodzaakt zijn gebruik te maken van een openbaar WiFi-netwerk, gebruiken wij een versleutelde VPN verbinding van Nord VPN. Deze versleuteld alle gegevens die we verzenden of invullen.  Dit is om ervoor te zorgen dat internetcriminelen die uw gegevens proberen te stelen via openbare wifi enkel versleutelde en onleesbare gegevens verkrijgen. Een VPN verbergt IP-adressen en locaties

     Bij het aangaan van een overeenkomst met ReinDesign heeft u ook te maken met de Privacy Verklaring van derden, partijen waarmee wij samenwerken. Wij werken enkel samen met partijen waar wij achter staan en waarin wij vertrouwen hebben. 

     Een website met een SSL Certificaat en een gecertificeerde server zorgt er uiteraard al voor dat gegevens, via bijvoorbeeld formulieren, veilig uitgewisseld en opgeslagen worden. Updates van WordPress zelf en de gebruikte plugins zorgt er ook voor dat u beschermd bent tegen hacks en bugs. U kunt hiervoor een service bij ons afnemen.

     Bewaartermijn

     Uw gegevens zullen door ons worden bewaard zolang u diensten bij ons afneemt of er een contract loopt. Is uw website bij ons in beheer, dan is het soms noodzakelijk uw gegevens bij de hand te hebben voor bovengenoemde doelen. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat u het account hebt opgeheven.

     Sommige gegevens bewaren wij langer, als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben, zoals de fiscale bewaarplicht. 

     Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

     We zullen ervoor zorgen dat, bij het verwerken, uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. We zullen de gegevens niet met derden delen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten (als wij bijvoorbeeld een Google Analytics account voor u aanmaken of het uitbesteden van bepaalde diensten) of als het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtigd bevel. We zullen uw gegevens nooit verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden. 

     Websites van derden

     Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Dit gaat bijvoorbeeld over service en diensten via WordPress. Voor het verzenden van uw producten uit de webshop, of het afhandelen van uw betalingen van de webshop. (Deze webshop is nog niet in werking). Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

     Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien of bewerken?

     U kunt een overzicht van uw persoonsgegevens opvragen bij ons. U kunt een verzoek indienen bepaalde informatie te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit verzoek verwerken we zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek. Wij geven hierover een schriftelijke terugkoppeling via e-mail. 

     U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. In acht nemende dat u akkoord bent gegaan met deze privacyverklaring. Ook heeft u het recht het verwerken van deze gegevens te beëindigen. 

     Wijzigingen

     Het kan voorkomen dat wij ons recht inzetten om deze privacyverklaring te wijzigen. We vermelden altijd de datum van de meest recente wijziging bovenaan. De laatste versie zal altijd te lezen zijn op onze website, u krijgt geen melding als deze verandert. 

     Autoriteit Persoonsgegevens

     De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven. Wij doen ons uiterste best om ons aan de geldende privacywetgeving te houden. Als u van mening bent dat wij hier niet in slagen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

     Toegang portaal

     Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen ten bate van de website(s) die jij maakt met onze dienst. Wij houden bij wat u gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Ook bewaren wij alle informatie die u op uw websites plaatst. Dat kunnen we ook koppelen aan uw ip-adres. Door uw ip-adres op te slaan bij iedere keer dat uw toegang verschaft tot ons portaal, kunnen wij onrechtmatige inlogpogingen voorkomen. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan u en 1 jaar daarna.

     Houd er rekening mee dat onze medewerkers, in het kader van de klantenservice en voor het opsporen van fouten en storingen, toegang hebben tot de beheeromgeving van uw websites, d.w.z. ook de gedeelten die zijn afgeschermd met een wachtwoord. Onze medewerkers worden regelmatig geattendeerd op de bescherming van persoonsgegevens en zijn verplicht tot geheimhouding.

     Opmerkingen

     Wanneer bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die getoond worden in het reactieformulier.

     Ook het IP-adres van de bezoeker en de browser-identificatie om spam opsporing te helpen. 

      

     Media

     Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen eventuele locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

     Ingesloten inhoud van andere websites

     Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht..

     Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

     Verwerking Register

     Bedrijven waarmee de persoonsgegevens verzameld worden:

     Vimexx BV

     GreenGeeks

     WordPress

     Google Analytics

     Google Mijn Bedrijf

     G-mail

     YouTube

     RankMath

     Yoast SEO

     Complianz

     Google ReCaptcha

     PayPal

     Bedrijven via wie we benodigde gegevens onder collega’s delen:

     Monday

     Google Drive

     Google Passwords

     Google G-mail

     LastPass

     Fiverr

     WeTransfer

     WhatsApp, Telegram, Telefoon

     Doeleinden

     ReinDesign verwerkt, waar noodzakelijk, persoonsgegevens van de klant om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Met als doel:

       • Contact met u op te nemen. 

       • Indien toestemming is gegeven; het uitnodigen voor informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven. 

       • Het verzenden van offertes en facturen.

       • Het leveren van onze producten en diensten, zij het digitaal

       • Het geven van informatie over wijzigingen binnen ons bedrijf en onze diensten

       • Het geven van informatie betreft wijzigingen van prijzen en voorwaarden

       • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat

      Betrokkenen

      Klanten, leveranciers, medewerkers, collega’s

       

      Scroll naar boven